De Advies Commissie Behoorlijk Bestuur beschrijft in haar eindrapport de betekenis van regels en gedragscodes voor de semipublieke sector en welke cultuurverandering noodzakelijk is om incidenten zo goed als mogelijk te voorkomen.
Een aantal conclusies en aanbevelingen willen we, samengevat, graag met u delen want deze raken de essentie van het door Pim ontwikkelde True Leadership Programme (TLP):

  1. Een professionele bestuurder is dienend aan zowel de professional als de publieke dienstverlening en is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening. Bij belangrijke besluiten worden stakeholders betrokken in het besluitvormingsproces.
  2. Een verantwoordelijke toezichthouder is een goede werkgever en evalueert periodiek het functioneren van de bestuurder en de organisatie. De toezichthouder bespreekt dilemma’s met de bestuurder en geeft feedback op zijn gedrag.
  3. Permanente opleiding van bestuurders en toezichthouders is de norm.
  4. Bestuurders en interne toezichthouders organiseren tegenkracht voor zichzelf en voor anderen in de organisatie. Dit houdt in dat de organisatie zodanig is ingericht dat onderlinge feedback op de behoorlijkheid van gedrag mogelijk is.

Reactie van Pim: kernbegrippen in deze adviespunten zijn dienend leiderschap, betrokkenheid stimuleren, goed werkgeverschap, permanente opleiding en onderlinge feedback. Dit zijn belangrijke pijlers van het True Leadership Programme en met dit programma kan Pim een bijdrage leveren aan een cultuurverandering, gericht op een (nog) beter bestuur.

Deel via social media

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn