Onderstaand de stappen die worden doorlopen bij de aanvraag van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. De aanvrager dient de stappen te doorlopen. PIM zal daar waar nodig de betreffende teksten aan leveren.

Fase activiteit uit te voeren door:
0 aanmaken account op het subsidieportaal van het agentschap SZW aanvrager
1 aanvraagformulier (digitaal) aanvrager
1.1 Projectgegevens

Benoemen projectnaam

Projectomschrijving

Beschrijving van het beoogd resultaat

afsluiten 1e stap

aanleveren PIM

aanleveren PIM

aanleveren PIM

aanvrager

1.2 Arbeidsorganisatie

Opgeven SBI-code van de organisatie (KVK)

bevestigen aantal medewerkers

aanvrager

1.3 Externe adviseur

Opgave bedrijfsgegevens adviseur

O&O fonds J/N

Deskundigheid adviseur: certificaat/BIG

Opgave 3 referenties

aanleveren PIM

aanleveren PIM

1.4 Activiteiten en begroting

Benoemen activiteit

Motivatie waarom de activiteit moet worden uitgevoerd

Benoemen begrote kosten

aanleveren PIM

aanleveren PIM

aanleveren PIM

1.5 Overzicht van de financiering In te vullen door aanvrager. Op het scherm verschijnt het subsidiebedrag (50%) aanvrager
1.6 Bijlagen bij de aanvraag

Alleen aanvragen waarvan de bijlagen op de aangereikte templates[1] zijn ingevuld worden in behandeling genomen.

Loonstroken (2) in pdf uploaden

Omschrijving en de begroting van de activiteit.

aanvrager

aanvrager

aanleveren PIM

1.7 Projectsamenvatting

Samenvatting is bedoeld voor promotie op de website www.europaomdehoek.nl.

Tekst kan ook voor de eigen publicatieverplichting[2] worden gebruikt.

aanleveren PIM
1.8 Samenvatting en verklaring

laatste stap in de aanvraag.

Invullen KVK nummer en bankgegevens t.b.v. de verstrekking van de subsidie

aanvrager

2 Verwerken aanvragen

Toetsen op volledigheid

Behandelen op volgorde van binnenkomst

agentschap SZW
3 reactie SZW

indien toegekend: verleningsbeschikking

indien niet: bevestiging van afwijzing

 

[1] Template moet worden gedownload in stap 6 van de aanvraag

[2] Aanvrager dient op verschillende wijzen te publiceren dat hij een project doet met steun van het ESF